About US

சமூகப்பொறுப்போடும் தெளிந்த அரசியல்நிலைப்பாடோடும் தொடர்ச்சியாக நூல்களை
வெளியிட்டு வரும் எதிர் வெளியீடு தமிழின் முதன்மையான பதிப்பகங்களுள் ஒன்று.