செ. நடேசன்

  Filter

   முன்னாள் பொதுச்செயலாளர் - தமிழ்நாடு ஆரம்பப்பள்ளி ஆசிரியர் கூட்டணி
   முன்னாள் அகில இந்திய செயலாளர் - இந்தியப்பள்ளி ஆசிரியர் கூட்டமைப்பு
   முன்னாள் ஆட்சிக்குழு உறுப்பினர் - ஜேக்டீ ஜேக்டீ பேரமைப்பு, டீடோஜேக்


   2022ஆம் ஆண்டு செ. நடேசன் காலமானார்