ஏ.சண்முகானந்தம்

  Filter
   ‘காடு’ இதழின் ஆசிரியராக பணியாற்றியவர். ‘தமிழகத்தின் இரவாடிகள்’,
   ‘வலசைப் பறவைகளின் வாழ்விடச் சிக்கல்கள்’ உள்ளிட்ட ஏழு நூல்களை
   எழுதியுள்ளார். பல்வேறு சிற்றிதழ்களில் சூழலியல், உயிரினங்கள் குறித்து
   தொடர்ச்சியாக எழுதிவருகிறார்.
   1 product